مصاحبه مطبوعاتی مهندس سهرابی مدیرعامل شرکت امرتات سرام

مصاحبه مطبوعاتی مهندس سهرابی مدیرعامل شرکت امرتات سرام